Animals

Animals Word List in Russian

106 words
соба́ка
sobáka
Flip
соба́ка-dog svg
соба́ка
sobáka
dog
Right arrow
1 / 106
 • соба́ка
 • ко́шка
 • коро́ва
 • ло́шадь
 • обезья́на
 • медве́дь
 • слон
 • лиса́
 • жира́ф
 • верблю́д
 • мышь
 • лев
 • тигр
 • волк
 • змея́
 • кенгуру́
 • крокоди́л
 • лягу́шка
 • у́тка
 • пингви́н
 • осёл
 • овца́
 • коза́
 • Гусь
 • бе́лка
 • лету́чая мышь
 • кит
 • зе́бра
 • дельфи́н
 • павли́н
 • гори́лла
 • стра́ус
 • бе́лый медве́дь
 • ёж
 • оле́нь
 • сова́
 • орёл
 • го́лубь
 • аку́ла
 • Краб
 • меду́за
 • морска́я звезда́
 • свинья́
 • ле́бедь
 • бык
 • ры́ба
 • тюле́нь
 • черепа́ха
 • панте́ра
 • ку́рица
 • пету́х
 • кро́лик
 • осьмино́г
 • скорпио́н
 • Ома́р
 • ба́бочка
 • пчела́
 • Мураве́й
 • кома́р
 • дя́тел
 • Я́щерица
 • пау́к
 • Попуга́й
 • пти́ца
 • живо́тное
 • ла́ска
 • По́ни
 • цыплёнок
 • Диноза́вр
 • Мул
 • Ягнёнок
 • у́стрица
 • воро́на
 • кры́са
 • ми́дия
 • койо́т
 • Креве́тка
 • канаре́йка
 • лосо́сь
 • воробе́й
 • морско́й конёк
 • У́горь
 • ули́тка
 • Оса́
 • тарака́н
 • кузне́чик
 • гу́сеница
 • во́рон
 • хвост
 • Рог
 • Перо́
 • насеко́мое
 • подко́ва
 • червя́к
 • Котёнок
 • Клюв
 • крыло́
 • я́стреб
 • Дома́шнее живо́тное
 • Щено́к
 • гнездо́
 • Ла́па
 • ко́готь
 • носоро́г
  rhino
 • хамелео́н
  chameleon
 • индю́шка
  turkey

Check Out Other Word Lists in Russian

Download Tobo Russian now!

Memorize most common Russian words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App