Military & War

Military & War Word List in Russian

41 words
Ору́жие
Orúzhie
Flip
Ору́жие-weapon svg
Ору́жие
Orúzhie
weapon
Right arrow
1 / 41
 • Ору́жие
 • Пистоле́т
 • лук
 • Стре́лка
 • Ружьё
 • по́рох
 • доспе́хи
 • динами́т
 • меч
 • пу́ля
 • винто́вка
 • Назе́мная ми́на
 • бо́мба
 • Грана́та
 • Кинжа́л
 • пу́шка
 • Копьё
 • полко́вник
 • Команди́р
 • Адмира́л
 • война́
 • а́рмия
 • враг
 • мир
 • прика́з
 • бой
 • нападе́ние
 • Во́ин
 • взрыв
 • вы́стрел
 • флот
 • Ранг
 • Лу́чник
 • камуфля́ж
 • мирова́я война́
 • Раке́та
 • танк
 • солда́т
 • рада́р
 • Ры́царь
 • подво́дная ло́дка

Check Out Other Word Lists in Russian

Download Tobo Russian now!

Memorize most common Russian words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App